فرآیند تولید

فرآیند تولید

فرآیند تولید

  • فرآیند تولید چوب بستنی:

 

بازرسی چوب

براي اطمینان از اینکه تنه درخت مناسب براي تولید چوب بستنی است، چوب قطع شده است در سایت برش در جنگل بازرسی می شود. ( دراین پروژه در انبار چوب فروشنده کنترل می گردد. البته بعضی اوقات در انبار ما اول کنترل کیفیت و سپس دریافت میگردد)

ذخیره سازي

ذخیره سازي مناسب از چوب براي جلوگیري از هر چیزي که ممکن است به کیفیت آن آسیب برساند حیاتی است

دستگاه لایه بردار

الوار پوست کنده و سپس بصورت ورقه در می آید.

پانچ کردن

قبل از انجام مراحل پانچ کردن، چوب به طور خودکار براي عیوب سطحی، ترك، و … تست شده است.

پرداخت

پس از آن میله هاي پانچ شده و خشک شده به درام پرداخت براي آماده سازي نهایی بیشتر جلا شود حرکت می کند .

بسته بندي

پس از ٪100چک نهایی، از طریق یک سیستم طبقه بندي خودکار، که می تواند نقص شکل از یک دهم میلیمتر، و همچنین ترك شناسایی کند، چوب بستنی ها در یک ظرف یا جعبه و یا در باندهاي 50 تایی بسته بندي می شود .

تست

در هر نیم ساعت، جنبه هاي مختلف چوب از تمام خطوط تولید بررسی می شوند، به منظور بررسی کیفیت، و همچنین عملکرد موفق از کل فرایند نمونه برداري می شود.

نام تجاري حرارتی (برند زنی)

تمام چوب بستنی ها را می توان با نام تجاري منحصر به فرد توسط گرما یا روش دیگر، به درخواست مشتري برند زنی کرد .

ذخیره سازي

در این بخش جعبه هاي چوب بستنی تولید شده پالت پیچی می شود

انرژي هاي مصرفی و ضایعات:

در این کارخانه روش تولید کاملا بر اساس تجهیزات مکانیکی می باشد و تمام تجهیزات برقی هستند. در مرحله بخار دهی به الوار براي تولید بخار از بویلر گازي استفاده خواهد شد که فقط خروجی بخار آب و دي اکسید کربن خواهد داشت. کلیه ضایعات چوب این کارخانه براي استفاده به کارخانه هاي تولید نئوپان فروخته خواهد شد. این کارگاه هیچ گونه پساب صنعتی ندارد